Vores vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

 

Stk. 1.     Foreningens navn er OldFellow Holbæk. Foreningen ejer domænet www.oldfellow.dk.

Stk. 2.     Foreningens hjemsted er Holbæk Kommune. 

Stk. 3.     Foreningen er ikke en del af en anden organisation.

 

§ 2. Formål

 

Stk. 1.     Foreningens formål er at: 
a)  Det sociale samvær vægtes højt og suppleres med foredrag, indlæg, virksomhedsbesøg eller lignende.
b)  Til arrangementer kan ledsager og andre inviteres.

Stk. 2.      Foreningen må ikke benyttes i politisk, religiøst eller erhvervsmæssigt øjemål.

 

§ 3. Medlemskreds

 

Stk. 1.     Som medlemmer kan optages enhver mand, som kan tilslutte sig vort værdigrundlag, og som kan godkendes af foreningens medlemmer. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 2.     For tidligere Odd Fellow-medlemmer gælder, desuden, at medlemmet skal have  indgivet Odd Fellow-blanket  C1 (afskedsbegæring) eller tilsvarende.
 

Stk. 3.     Bestyrelsen fastsætter reglerne vores værdisæt samt optagelsesprocedure. Værdisæt og regler for optagelsesprocedure kan efterfølgende kun ændres, når mindst 2/3 af medlemmerne stemmer herfor.

Stk. 4.     Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et kvartal. 

Stk. 5.     Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for et halvår hvert marts og september.

Stk. 6.     Ved medlems afgang fra foreningen tilbagebetales forudbetalt kontingent ikke for igangværende halvår.


 

§ 4. Foreningens virke

 

Stk. 1.     Foreningens normale mødested er Holbæk kommune. 

Stk. 2.     Foreningens mødetid er nærmere fastsatte mandage kl. 18.30.

 

Stk. 3.     Mødeindhold og –struktur vedtages af bestyrelsen. 

Stk. 4.     Forplejning ved møderne bestemmes og udføres af ”Restaurationsudvalget”. Udvalget fastsætter beløb og betalingshyppighed til dækning af forplejningen.

 

Stk. 5.     Evt. kommunikation til medlemmer foretages via mail og vores hjemmeside.

Stk. 6.     Påklædning ved møderne er fri. Dog skal påklædning, når vi er i selskab med vore ledsagere, være jakke og slips.

§ 5. Generalforsamlingen

 

Stk. 1.     Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2.     Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af oktober måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel via mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden. 

Stk. 3.     Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 

Stk. 4.     Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af stemmetællere

3.      Formandens beretning

4.      Regnskabsaflæggelse

5.      Behandling af indkomne forslag

6.      Valg af formand i ulige årstal.

7.      Valg af kasserer i lige årstal.

8.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant hvert år

9.      Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant for bilagskontrollant hvert år.

10.  Valg af mindst 3 medlemmer hvert år til henholdsvis:

a.      Restaurationsudvalg (1 fra bestyrelsen er født medlem)

b.      Arrangementudvalg (1 fra bestyrelsen er født medlem)

c.      Opmærksomhedsudvalg (1 fra bestyrelsen er født medlem)

11.  Godkendelse af budget

12.  Fastsættelse af kontingent

13.  Eventuelt

 

Stk. 5.     Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger forud før den ordinære generalforsamling skal afholdes. 

Stk. 6.     Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Stk. 7.     Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. 

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

 

Stk. 1.     Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab. 

Stk. 2.     Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

§ 7. Foreningens daglige ledelse

 

Stk. 1.     Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 3 medlemmer. 

Stk. 2.     Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 

Stk. 3.     Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand og sekretær. 

Stk. 4.     Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
 

Stk. 5.     Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

 

 

§ 8. Økonomi, regnskab og revision

 

Stk. 1.     Foreningens regnskabsår går fra 1/7 til 30/6. 

Stk. 2.     Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. 

Stk. 3.     Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4.     Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

 

§ 9. Tegningsregler og hæftelse

 

Stk. 1.     Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

Stk. 2.     Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 

§ 10. Vedtægtsændringer

 

Stk. 1.     Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
 

Stk. 2.     Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

 

§ 11. Opløsning

 

Stk. 1.     Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af fremmødte på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
 

Stk. 2.     Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 

§ 12. Datering

 

Stk. 1.     Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 28. oktober 2013.

Stk. 2.     Ændringer i §3, stk. 5, §4, stk. 6 samt §5, stk. 4 pkt. 10 vedtaget på foreningens generalforsamling den 27. oktober 2014.

                  Ændring i §3, stk. 6, §4, stk. 3, §5, stk. 4 punkt 10 litra a vedtaget på generalforsamling den 19/10-2015.

 

Stk. 3:     Ændring i §2 med sproglig opstramning.
Ændringer i §3 i forbindelse med udvidelse af kredsen af personer, der kan optages. Vedtaget på generalforsamlingen den 30. oktober 2017.

 

Holbæk, den 30. oktober 2017